بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
سویه زنده ریزجلبک ( Algae strain )
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
سویه زنده ریزجلبک ( Algae strain )

بسمه تعالی

لیست سویه های زنده ریزجلبک قابل عرضه

ریزجلبک

Microalgae

ردیف

کد (Code)

عنوان (Name)

توع سویه

نوع شناسایی

1

abdf1111

Parachlorella sp.

بومی

موفولوژیک و مولکولی

2

abdf1122

Tetracelmis Chuii

وارداتی

موفولوژیک و مولکولی

3

abdf1323

Isochrysis galbana

وارداتی

موفولوژیک و مولکولی

4

abdf2224

Artrospira platensis

وارداتی

موفولوژیک و مولکولی

5

abdf1126

Nannochloropsis oculata

وارداتی

موفولوژیک و مولکولی

6

abdf1127

Nannochloropsis Oceanata

وارداتی

موفولوژیک و مولکولی

7

abdf3118

Dunaliella Salina

بومی

موفولوژیک

8

abdf1119

Unknown

بومی

-

9

abdf21110

Oocystis sp

بومی

موفولوژیک

10

abdf11111

Chlamydomonas starrii

بومی

موفولوژیک و مولکولی

11

abdf14215

Scenedesmus sp

وارداتی

موفولوژیک

12

abdf11116

Actinotaenium sp

بومی

موفولوژیک

13

abdf21117

Selenastrum sp.

بومی

موفولوژیک

14

abdf21118

Chlorella sp

بومی

موفولوژیک

15

Abdf21119

Cladophora sp

بومی

موفولوژیک

16

Abdf23120

Navicula tripunctata

بومی

موفولوژیک

17

Abdf23121

Navicula subtilissima

بومی

موفولوژیک

18

Abdf21122

Monoraphidium sp

بومی

موفولوژیک

19

Abdf21123

Chroococcidiopsis cubana

بومی

موفولوژیک

20

Abdf22124

Unknown

بومی

-

21

Abdf22125

Ulothrix zonata

بومی

موفولوژیک

22

Abdf21126

Scenedesmus bernardii

بومی

موفولوژیک

23

Abdf21128

Oocystis elliptica

بومی

موفولوژیک

24

Abdf21130

Lyngbya polychroa

بومی

موفولوژیک

25

Abdf21131

Actidesmium hookeria

بومی

موفولوژیک

26

Abdf21132

Scenedesmus obtusus

بومی

موفولوژیک

27

Abdf21133

Chlorella sp.

بومی

موفولوژیک

28

Abdf22135

Oscillatoria sp

بومی

موفولوژیک

29

Abdf21136

Chlorococcum elkhartiense

بومی

موفولوژیک

30

Abdf21137

Chlorosarcina brevispinosa

بومی

موفولوژیک

31

Abdf21139

Phormidium sp.

بومی

موفولوژیک

32

Abdf21241

Chroococcus sp

وارداتی

موفولوژیک

33

Abdf21242

Haematococcus pluvialis

وارداتی

مولکولی

34

Abdf31143

Dunaliella sp

بومی

موفولوژیک

35

Abdf21144

Chlorella vulgaris

بومی

موفولوژیک

36

Abdf21145

Chlorella sp

بومی

موفولوژیک

نام توليدکنندگان : لیست سویه جلبک+ سویه جلبک
تاريخ توليد محصول : شهريور 1396
آخرين تاريخ بازديد : تير 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1633