بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
گیاه پوگوستمون
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
گیاه پوگوستمون

گیاه پوگستمون

گیاه آبزی

کشت بافت

تاريخ توليد محصول : بهمن 1396
آخرين تاريخ بازديد : اسفند 1398
تعداد بازديد از اين محصول : 814