بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
محیط کشت ثانویه 1000 لیتری
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
محیط کشت ثانویه 1000 لیتری

از این محصول در برداشت های ماهیانه استفاده شده و پس از هر دوره یکماه برداشت محصول از 1000 لیتر کشت استفاده می شود.

 

تاريخ توليد محصول : خرداد 1398
آخرين تاريخ بازديد : تير 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 556