بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
کولپومنیا سینوسا (Colpomenia sinuosa)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
کولپومنیا سینوسا (Colpomenia sinuosa)

Name: Colpomenia sinuosa

Code: abdfm13216

تاريخ توليد محصول : تير 1396
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1402