بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
سارگاسم آنگوستیفولیوم (Sargassum angustifulium)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
سارگاسم آنگوستیفولیوم (Sargassum angustifulium)

Name: Sargassum angustifulium

Code: abdfm11114

تاريخ توليد محصول : تير 1396
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1496