بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
آکانتوفوریا اسپسیفرا (Acanthophora Spicifera)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
آکانتوفوریا اسپسیفرا (Acanthophora Spicifera)

Name: Acanthophora Spicifera

Code: abdfm13111

تاريخ توليد محصول : تير 1396
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1346