بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
نیزیمودینیا زاناردینی (Nizimuddinia zanardini)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
نیزیمودینیا زاناردینی (Nizimuddinia zanardini)

Name: Nizimuddinia zanardini

Code: abdfm1127

تاريخ توليد محصول : تير 1396
آخرين تاريخ بازديد : شهريور 1398
تعداد بازديد از اين محصول : 1295