بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
لیست کامل
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 کتوسروس (Chaetoceros sp)
Code: abdf14215
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
 اکتینوتائنیوم (Actinotaenium sp)
code: abdf11116
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
 اووسیستیس (Oocystis sp)
Code: abdf21110
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
 ناشناخته (unknown)
code: abdf1119
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
 کلامیدوموناس استاری (Chlamydomonas starrii)
Code: abdf11111
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
 دونالیلا سالینا (Dunaliela Salina)
code: abdf3118
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
 نانو کلروپسیس اوشوناتا (Nannochloropsis Oceanata)
code: abdf1127
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
 نانوکلروپسیس اکولاتا (Nannochloropsis Oculata)
code: abdf1126
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
 ایزوکرایسیس گالبانا (Isochrysis galbana)
code: abdf1323
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
 ریزجلبک تتراسلمیس چویی (Tetracelmis chuii)
Code: abdf1122
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
 آرتروسپیرا پلاتنسیس (Artrospira Platensis)
اسپیرولینا code: abdf2224 (اسپیرولینا پلاتنسیس Spirulina platensis)
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
 ریزجلبک پاراکلرلا (Parachlorella sp)
نام علمی: Parachlorella sp کد سفارش: abdf1111 ماهیت: بومی
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
1 2 3