بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
لیست کامل
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 کلروکوکوم الخارتینس (Chlorococcum elkhartiense)
Code: abdf21136
تاريخ توليد محصول : آذر 1396
  ادامه مطلب
 کلرلا (Chlorella sp)
Code: abdf21133
تاريخ توليد محصول : آذر 1396
  ادامه مطلب
 سندسموس ابتوسوس (Scenedesmus obtusus)
کد سویه: abdf21132
تاريخ توليد محصول : مهر 1396
  ادامه مطلب
 اکتیدسمیوم هوکریا (Actidesmium hookeria)
کد سویه: abdf21131
تاريخ توليد محصول : مهر 1396
  ادامه مطلب
 لینگبیا پولیکروا (Lyngbya polychroa)
کد سویه: abdf21130
تاريخ توليد محصول : مهر 1396
  ادامه مطلب
 سندسموس برناردی (Scenedesmus bernardii)
کد سویه: sbdf21126
تاريخ توليد محصول : شهريور 1396
  ادامه مطلب
 الوتریکس زوناتا (Ulothrix zonata)
کد سویه: abdf22125
تاريخ توليد محصول : شهريور 1396
  ادامه مطلب
 ناشناخته (unknown)
کد سویه: abdf22124
تاريخ توليد محصول : شهريور 1396
  ادامه مطلب
 کروکوسیدیوپسیس کوبانا (Chroococcidiopsis cubana)
کد سویه: abdf21123
تاريخ توليد محصول : شهريور 1396
  ادامه مطلب
 مونورافیدیوم (Monoraphidium sp)
کد : abdf21122
تاريخ توليد محصول : شهريور 1396
  ادامه مطلب
 ناویکولا سابتیلیسیما (Navicula subtilissima)
کد: abdf23121
تاريخ توليد محصول : مرداد 1396
  ادامه مطلب
 ناویکولا تریپونکتاتا (Navicula tripunctata)
کد: abdf23120
تاريخ توليد محصول : مرداد 1396
  ادامه مطلب
 کلادوفورا (Cladophora sp)
کد محصول: abdf21119
تاريخ توليد محصول : مرداد 1396
  ادامه مطلب
 کلرلا (Chlorella sp)
کد سویه: abdf21118
تاريخ توليد محصول : مرداد 1396
  ادامه مطلب
 سلناستروم (Selenastrum sp.)
کد سویه: abdf21117
تاريخ توليد محصول : مرداد 1396
  ادامه مطلب
1 2 3