بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
دیکتیوکلریس (Dictyochloris sp)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
دیکتیوکلریس (Dictyochloris sp)

Name: Dictyochloris sp

Code: abdf21152

تاريخ توليد محصول : مهر 1397
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 981