بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
تالوسیوسرا سوداناتا (Thalassiosira sodanata)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
تالوسیوسرا سوداناتا (Thalassiosira sodanata)

Name: Thalassiosira sodanata

Code: abdf14247

تاريخ توليد محصول : شهريور 1397
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1006