بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
لیست کامل
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 اووسیستیس سولیتاریا (Oocystis solitaria)
abdf21154
تاريخ توليد محصول : مهر 1397
  ادامه مطلب
 دیکتیوکلریس (Dictyochloris sp)
abdf21152
تاريخ توليد محصول : مهر 1397
  ادامه مطلب
 کلرلا (Chlorella sp)
abdf21151
تاريخ توليد محصول : مهر 1397
  ادامه مطلب
 کلرلا (Chlorella sp)
abdf21150
تاريخ توليد محصول : مهر 1397
  ادامه مطلب
 دیکتیوکلریس فراگرانت (Dictyochloris fragrans)
abdf21149
تاريخ توليد محصول : مهر 1397
  ادامه مطلب
 گلوکاپسا ژلاتینوزا (Gloeocapsa gelatinosa)
Code: abdf21148
تاريخ توليد محصول : شهريور 1397
  ادامه مطلب
 تالوسیوسرا سوداناتا (Thalassiosira sodanata)
Code: abdf14247
تاريخ توليد محصول : شهريور 1397
  ادامه مطلب
 اسکلتونما کوستاتوم (Skeletonema costatum)
Code: abdf14246
تاريخ توليد محصول : شهريور 1397
  ادامه مطلب
 کلرلا ولگاریس (Chlorella vulgaris)
Code: abdf21144
تاريخ توليد محصول : فروردين 1397
  ادامه مطلب
 هماتوکوکوس پلوویالیس (Haematococcus pluvialis)
Code: abdf21242
تاريخ توليد محصول : دى 1396
  ادامه مطلب
 کروکوکوس (Chroococcus sp)
Code: abdf21241
تاريخ توليد محصول : دى 1396
  ادامه مطلب
 ناشناخته (Unknown)
Code: abdf21140
تاريخ توليد محصول : دى 1396
  ادامه مطلب
 فورمیدیوم (Phormidium sp)
Code: abdf21139
تاريخ توليد محصول : دى 1396
  ادامه مطلب
 ناشناخته (Unknown)
Code: abdf21138
تاريخ توليد محصول : آذر 1396
  ادامه مطلب
 کلروسارسیا بریویسپینوزا (Chlorosarcina brevispinosa)
Code: abdf21137
تاريخ توليد محصول : آذر 1396
  ادامه مطلب
1 2 3