بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
اکتینوتائنیوم (Actinotaenium sp)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
اکتینوتائنیوم (Actinotaenium sp)

Name: Actinotaenium sp.

Code: abdf11116

تاريخ توليد محصول : تير 1396
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1540