بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
 اخبار سایت
 
 تولیدات جلبک در شبکه یک سیما
مصاحبه دکتر آرش معصومی مدیر عامل شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس با بخش مرد میدان برنامه حرف حساب شبکه یک
يکشنبه 30 تير 1398  21:1