بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
 اخبار سایت
 
 بالاترین درصد پروتئین و فاقد آلودگی های میکروبی
پس از آنالیز ها و آزمایش های مختلف بر روی نمونه اسپیرولینای تولیدی شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس بالاترین درصد پروتئین و کمترین میزان بار می کروبی را از خود نشان داد.
سه شنبه 9 بهمن 1397  7:25