بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
 اخبار سایت
 
 حضور دکتر آرش معصومی در برنامه پایش
دکتر آرش معصومی د برنامه روز سه شنیه 26 تیرماه 1397 پایش حضور یافت و در رابطه با کسب و کار تولید جلبک و کشت بافت گیاهی توضیحاتی ارائه نمود.
سه شنبه 2 مرداد 1397  9:3