بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
 اخبار سایت
 
 اولین فتوبیوراکتور 5 لیتری بومی تحویل دانشگاه شیراز شد
فتوبیوراکتور تمام اتوماتیک کشت جلبک ساخت شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس با موفقیت نصب و راه اندازی و تحویل دانشگاه شیراز شد.
چهارشنبه 30 خرداد 1397  9:7