بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
 اخبار سایت
 
 ساخت اولین فتوبیوراکتور شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
پروژه ساخت اولین فتوبیوراکتور تمام اتوماتیک شرکت توسعه ذخایرز یستی جلبک های فارس در مراحل نهایی قرار دارد.
جمعه 11 اسفند 1396  11:4