بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
آلبوم عکس - کشت صنعتی جلبک در دنیا
کشت صنعتی جلبک در دنیا
کشت صنعتی جلبک در دنیا: عکس شماره 1 / 8
کشت باز جلبک 2
512 * 343 (119 KB) 
کشت صنعتی جلبک در دنیا
کشت صنعتی جلبک در دنیا: عکس شماره 2 / 8
استخر کشت باز کوچک 1
461 * 308 (120 KB) 
کشت صنعتی جلبک در دنیا
کشت صنعتی جلبک در دنیا: عکس شماره 3 / 8
استخر های کشت باز
327 * 245 (49 KB) 
کشت صنعتی جلبک در دنیا
کشت صنعتی جلبک در دنیا: عکس شماره 4 / 8
راکتور کشت جلبک
569 * 429 (117 KB) 
کشت صنعتی جلبک در دنیا
کشت صنعتی جلبک در دنیا: عکس شماره 5 / 8
حوضچه کوچک کشت
343 * 412 (66 KB) 
کشت صنعتی جلبک در دنیا
کشت صنعتی جلبک در دنیا: عکس شماره 6 / 8
حوضچه های کشت باز
560 * 420 (140 KB) 
کشت صنعتی جلبک در دنیا
کشت صنعتی جلبک در دنیا: عکس شماره 7 / 8
نگهداری ذخایر جلبک
543 * 364 (101 KB) 
کشت صنعتی جلبک در دنیا
کشت صنعتی جلبک در دنیا: عکس شماره 8 / 8
حوضچه های کشت باز 3
492 * 353 (118 KB) 
1