بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
آلبوم عکس - بانک ژن جلبک (توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس)
بانک ژن جلبک (توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس)
بانک ژن جلبک (توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس): عکس شماره 1 / 3
کشت های جامد
487 * 274 (82 KB) 
بانک ژن جلبک (توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس)
بانک ژن جلبک (توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس): عکس شماره 2 / 3
کشت های مایع
487 * 274 (83 KB) 
بانک ژن جلبک (توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس)
بانک ژن جلبک (توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس): عکس شماره 3 / 3
فضای آزمایشگاه 1
487 * 274 (92 KB) 
1