بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
تحقیق،توسعه، مشارکت

شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس با هدف پایه گذاری و بسط صنایع زیست فناوری دریا طرح های زیر را در قالب طرح های تحقیقاتی و صنعتی مشارکتی با بخش صنعت و مراکز تحقیقاتی در نظر دارد. لذا محققان و سرمایه گذاران محترم در صورت تمایل جهت همکاری در هر یک از بخش های زیر می توانند درخواست رسمی خود را به آدرس پست الکترونیکی شرکت ارسال نمایند. 

طرح های تحقیقاتی:

ردیف

محور های تحقیقاتی

تعهدات شرکت

تعهدات طرف قرارداد

1

خالص سازی سویه های بومی

تجهیزات و امکانات

تهیه شناسنامه سویه شامل جداسازی، خالص سازی و شناسایی مولکولی و ثبت

2

بهینه سازی رشد و تولید متابولیت های مختلف

تجهیزات و امکانات

تولید مقاله در مجلات معتبر

3

تولید متابولیت های ثانویه

سرمایه گذاری، تجهیزات و امکانات

تدوین دانش فنی، ساخت نمونه اولیه، ثبت اختراع مشارکتی

4

ساخت انواع فتوبیوراکتور

سرمایه گذاری، تجهیزات و امکانات

تدوین نقشه و دانش فنی، ساخت نمونه اولیه، ثبت اختراع مشارکتی

5

ساخت انواع دستگاه برداشت

سرمایه گذاری، تجهیزات و امکانات

تدوین نقشه و دانش فنی، ساخت نمونه اولیه، ثبت اختراع مشارکتی

6

ساخت انواع دستگاه جداسازی

سرمایه گذاری، تجهیزات و امکانات

تدوین نقشه و دانش فنی، ساخت نمونه اولیه، ثبت اختراع مشارکتی

7

تدوین انواع روش های کشت ریزجلبک و علف های دریایی

تجهیزات و امکانات

اجرا در مقیاس پایلوت، تدوین شناسنامه مراحل انجام کار

 

طرح های صنعتی

ردیف

محور های تحقیقاتی

تعهدات شرکت

نوع مشارکت

1

تولید ریزجلبک اسپیرولینا

مشاوره، طراحی، اجرا و تولید

قرارداد اجرا

2

فراوری ریزجلبک اسپیرولینا

طراحی، اجرا و تولید

قرار داد اجرا

3

تولید پودر و قرص اسپیرولینا (1 هکتار)

سرمایه گذاری، طراحی، اجرا و تولید

سرمایه گذاری تا سقف 1 میلیارد تومان